xoves, 28 de xuño de 2018

Os monos de Laxeiro


A Fundación Laxeiro acolle en Vigo ata o 16 de setembro a exposición Os monos de Laxeiro. Obra humorística na prensa, que reúne por primeira vez todas as viñetas de humor que o pintor de Lalín publico una prensa. Trátase de 49 cadriños, que viron a luz entre 1928 e xaneiro de 1930 en Faro de Vigo –as 10 primeiras– e El Pueblo Gallego –as 39 restantes–. A Fundación Laxeiro promoveu, ademais, a edición por parte de Laiovento dun libro do mesmo título que, canda as 49 viñetas, inclúe tres textos introdutorios, obra de Javier Pérez Buján –director artístico da Fundación–, Manuel Igrexas –comisario da mostra, que ten estudado polo miudo estes monos do artista lalinense– e eu mesmo, que trato de contextualizar este traballo de Laxeiro no humor gráfico galego do seu tempo, sen dúbida a idade de ouro do xénero, encetada por Castelao.

A referencia bibliográfica do meu texto é:

CABALLERO, F. (2018). Laxeiro e a idade de ouro do humor gráfico galego. En Laxeiro, Os monos de Laxeiro. Obra humorística na prensa. Vigo: Laiovento, pp. 31-42.

Polo seu indubidábel interese, fago a continuación un amplo extracto do artigo de Manuel Igrexas, no que explica a orixe e as características destes monos de Laxeiro.

---

Existen poucas referencias sobre Laxeiro como humorista gráfico. Entre as biografías do pintor, o libro de Antón Castro, Laxeiro: A invención dun mundo, infórmanos dalgunhas colaboracións gráficas ou viñetas que publicara na revista Céltiga e nos xornais Faro de Vigo e El Pueblo Gallego, no período de 1928 a 1930. Pouco di o profesor Castro sobre elas, a non ser para resaltar as calidades de Laxeiro como “debuxante sinxelo e intuitivo”.

Logo de facer unha investigación sistemática neses xornais, para localizar e inventariar esas colaboracións, o resultado foi a aparición de 49 deseños, entre viñetas e debuxos, repartidos nos xornais vigueses Faro de Vigo e El Pueblo Gallego. Na revista Céltiga de Buenos Aires só apareceu unha viñeta, no número 139 do 10 de outubro de 1930,  reprodución da publicada anteriormente en El Pueblo Gallego; tamén se reproduciron no periódico bonaerense El Despertar Gallego outras dúas viñetas, nos números 159 e 160 do 17 de novembro e 1 de decembro de 1929, recollidas así mesmo de El Pueblo Gallego.

A primeira colaboración do noso pintor foi publicada no Faro de Vigo do 13 de setembro de 1928. Nesta época, con vinte anos, logo do retorno de Cuba por mor dunha enfermidade pulmonar en 1925, viviu en Lalín, onde se dedicou ao oficio de barbeiro, debuxando sen descanso a clientes e paisanos. Eses foron os seus primeiros modelos nunha etapa de verdadeira formación. Nesta época converteuse nun debuxante compulsivo que sempre se acompaña de lapis ou pluma e papel. Non é coñecido como pintor fóra do ámbito comarcal. En 1928 toma contacto con Manuel Colmeiro, o pintor de Silleda, a quen lle ensina os seus traballos que, segundo o propio Laxeiro, lle gustaron moito. Colmeiro viña publicando algúns debuxos no Faro de Vigo dende febreiro dese ano, colaboracións que se estenderon até marzo de 1929, e fixera a súa primeira exposición en agosto na cidade de Vigo, xustamente no Salón do Faro. É posíbel que fose Colmeiro quen animara o de Lalín a enviar os seus traballos ao xornal vigués.

Por outra parte, e tamén finais de agosto dese ano de 1928, comezou a traballar como correspondente de Faro de Vigo en Lalín o xornalista e poeta Xesús Froiz, amigo de Laxeiro, e co que despois coincidiu na militancia do Partido Galeguista. Froiz tiña xa unha grande experiencia como xornalista, iniciada no quincenal local Verdad y Justicia, e logo continuada como colaborador de La Zarpa. Nas súas crónicas da vida de Lalín, Xesús fai gabanzas da calidade dos debuxos e retratos de Laxeiro. Mesmo menciona que en outubro de 1928 estivo exposto no escaparate da xastrería El Buen Gusto, que rexentaba o seu pai Gerardo Froiz Collazo, un retrato do avogado de Pontevedra Isidoro Millán feito por Laxeiro, que foi moi eloxiado por todos os veciños. Esta é, de certo, a primeira exposición de Laxeiro.

Non é difícil conxecturar que foi a través do mesmo Xesús Froiz, fillo de labregos como Laxeiro e moi vencellado ao agrarismo, como estas primeiras colaboracións chegaron a materializarse. Así se deduce no entusiasmo con que o mesmo Froiz presentaba a segunda das colaboracións do artista de Botos, N’o día da festa, que se publicou no especial das festas patronais da vila de Lalín.

No Faro publicou Laxeiro dez monos durante o período que vai de setembro de 1928 a marzo de 1929. A fin da súa colaboración co xornal vigués debeu de estar relacionada co feito de que o seu valedor, o xornalista Xesús Froiz, deixou a correspondencia de Faro de Vigo en Lalín en xuño de 1929. Aínda así, no Faro apareceu serodiamente unha viñeta en setembro dese ano, cando xa levaba tempo colaborando co outro xornal vigués, El Pueblo Gallego.

Durante catro meses non apareceu na prensa ningún debuxo do noso pintor. Pero a partir de xullo, iniciou as colaboracións en El Pueblo Gallego, xornal que tiña como correspondente en Lalín outro seu amigo, José Mª Calviño, carteiro na vila dezá, amigo de Otero Pedrayo e Florentino Cuevillas, vencellado ao movemento agrarista e tamén correspondente de La Zarpa. Os dous foron compañeiros de militancia no Partido Galeguista a partir de 1934, cando se constituíu o grupo de Lalín, no que Xosé Otero acabou sendo o bibliotecario da xunta directiva elixida ao ano seguinte.

En El Pueblo Gallego publicou un total de 38 monos e un debuxo. O primeiro apareceu en xullo de 1929 e o derradeiro en xaneiro do ano seguinte. Todos na primeira páxina do xornal, o que dá idea da estima que adquire como debuxante neses momentos.

A partir de agosto de 1929, Laxeiro deixa de publicar dun xeito esporádico os seus monos para converterse en colaborador fixo de El Pueblo Gallego ata finais dese ano. Aparecen os seus debuxos practicamente cada dous ou tres días (cando non diariamente), o que tivo que supor unha grande dedicación do noso pintor a esta faceta.

Podemos conxecturar que o artista abandonou esta actividade a principios de 1930 para concentrarse na súa obra pictórica, coincidindo coas leccións que recibe en Vigo do pintor arxentino Enrique Larrañaga.

Nos monos podemos apreciar a capacidade de Laxeiro para achegarse á antropoloxía galega, unha antropoloxía vivida na propia carne e da que, non obstante, sabe distanciarse para retratar con crueza costumes e condutas. Poderiamos falar destes debuxos como dunha socioloxía primaria ilustrada do mundo labrego do primeiro terzo do século XX.

O tipo de humor é choqueiro con certas doses de picardía e aparece case sempre como desenlace dun diálogo entre as personaxes.

Polo que respecta aos temas que trata, os máis habituais son os referidos ao mundo rural, que demostra coñecer moi ben. Son aspectos da vida na aldea, como as conversas entre os vellos e os seus achaques e enfermidades, as relacións entre homes vellos e mozas novas (tema moi recorrente, pois as vodas entre vello rico e moza nova eran obxecto da burla popular; con este motivo facíanse as cinzarradas ou chocalladas, nas que os mozos tocaban chocas, cornos, caldeiros, potas e todo aquilo que podía facer ruído e improvisaban cantigas ríndose dos contraentes. Destes episodios tiña o noso pintor un coñecemento moi directo por ser activo participante nalgunhas delas), os xeitos de mocear, o parrafeo ou falar dos namorados, a borracheira, a taberna, os velorios, a figura do cura, as feiras, as novas modas das mulleres, as diversións dos rapaces... En moi poucos aparecen asuntos da actualidade política ou social.

Os debuxos serven como frisos das personaxes, como un libro aberto de costumes e escenas humorísticas. O debuxante convértese en retratista dun mundo rural (a comunidade agraria tradicional) que está a piques de desaparecer. Unha cultura agraria moi pautada e ritual, pero que permite espazos de ruptura (entroidos, fiadeiros, esmorgas...), sempre que se retorne á norma.

As feiras, lugar onde Laxeiro exercía a súa profesión de barbeiro, e onde recollía moitas das súas personaxes, foron unha constante fonte de inspiración na obra do noso artista.

Na parte letrada dos monos destaca o uso exclusivo do galego, lingua que empregan todas as personaxes e que lles serve como distintivo; os títulos están tamén sempre en galego. “En el estudio” é un caso singular na serie, xa que é o único no que non se emprega a lingua galega. Trátase dun diálogo entre un pintor e a modelo, que acontece no estudio do artista. Nin as personaxes son labregas, nin a acción se desenvolve no medio rural, por iso Laxeiro os pon a falar en castelán, deixando así patente a situación diglósica do galego.

Percíbese nestes monos o talento para o debuxo de Laxeiro e algunhas das características do que logo sería o seu estilo. A súa formación como debuxante vénlle das clases nocturnas da sección de Belas Artes da Escola Concepción Arenal do Centro Galego, e do seu traballo como proxectista de vidreiras na Habana. Algúns críticos atribúenlle precisamente ao deseño de vidreiras o gusto pola liña grosa e destacada de contorno na súa dicción plástica. En xeral, o estilo dos debuxos é sinxelo, inxenuo e ás veces arcaizante; aínda que se percibe tamén nalgúns unha certa evolución e a experimentación de novas formas.

Son viñetas que retratan homes e mulleres do ámbito rural. As figuras aparecen moitas veces sobre un fondo neutro, branco ou raiado, ou con leves indicios do que os rodea: unha aldea, as pedras dun camiño, a rúa dunha vila, a taberna.

Na maior parte das viñetas, as personaxes están retratadas cunha sinxela liña sinuosa a tinta sobre fondo branco, o que imprime unha idea de “facilidade” ou rapidez ao debuxo. Outras veces, as menos, traballa os perfís a base de trazos curtos, dando idea de volume no que se representa; semella unha ilustración de natureza retratística, na que a propia imaxe non precisa do texto para falar.

Un terceiro tipo de viñetas son aquelas en que o trazado é máis definido e contundente, a mesma liña define coa súa potencia as bases do claroescuro, engrosándose nas partes máis escuras da imaxe, e afinándose naquelas en que a figura recibe a luz. “Pra diante” e “E inda veremos” son probablemente os máis innovadores de toda a serie, especialmente o primeiro, no que Laxeiro nos achega unha imaxe case cubista.

Algúns dos monos sen pé non pretenden ser humorísticos, senón máis ben caricaturescos, e noutros imítase a técnica do gravado pero con volume e unha certa profundidade de campo, conseguidos a través dun xogo de sombras.

Cando o debuxo non conta só, senón que se apoia no texto, acostuma ser menos traballado, tamén máis solto, sintético e narrativo, non tanto en detalles de escena, senón en sentido literario.

Laxeiro ten presentes os grandes humoristas gráficos galegos que publicaban na prensa da época: Manuel Torres, o propio Castelao e Vidales Tomé son os máis importantes, os que teñen un estilo máis definido, e dos que podemos percibir as influencias nestes monos do de Lalín. Nalgúns é apreciábel tamén a pegada de Maside.
mércores, 20 de xuño de 2018

Moncho Borrajo


Acaba de publicarse el libro Las expresiones culturales analizadas desde la Universidad, que recoge las comunicaciones presentadas al CUICIID 2018, entre ellas la titulada “Moncho Borrajo, humorista gráfico. Un acercamiento a las viñetas de humor del cómico gallego”, de mi autoría. CUICIID es la sigla del Congreso Universitario Internacional sobre la Comunicación en la Profesión y en la Universidad de Hoy: Contenidos, Investigación, Innovación y Docencia, que viene organizando exclusivamente en línea la Universidad Complutense de Madrid desde hace varios años.
La referencia del texto es:
CABALLERO, Félix (2018). “Moncho Borrajo, humorista gráfico. Un acercamiento a las viñetas de humor del cómico gallego”. En Carlos del Valle y Manuel Linares (coord.), Las expresiones culturales analizadas desde la Universidad. Madrid: Tecnos, pp. 61-74.
Presento aquí una versión expurgada de dicha comunicación, con el fin de hacerla más amena para el lector.

I. INTRODUCCIÓN
Ramón Borrajo Domarco (Baños de Molgas, Ourense, 1949), conocido popularmente como Moncho Borrajo, es uno de los humoristas escénicos más famosos de España. Sin embargo, su labor de escritor, poeta y, sobre todo, artista plástico –avalada por una licenciatura en Bellas Artes y una diplomatura en Arquitectura Técnica– es mucho más desconocida. Borrajo es un activo indiscutible en las especialidades de pintura, escultura y diseño de joyas, sin perjuicio de una importante obra gráfica que abarca el grabado, la serigrafía, la viñeta humorística y la caricatura
Desde 1980 ha publicado cinco libros con viñetas de humor: Moncho y yo (Planeta, 1980), Moncho y tú (Planeta, 1986), ¡Pobres míos! (Planeta, 1987), Animaliños (Ir Indo, 1988) y Gatos (Ir Indo, 2008). Los cuatro primeros aparecieron en la década de 1980, un decenio en el que, como se ve, el autor cultivó especialmente este género. Moncho y yo, Moncho y tú y ¡Pobres míos! estaban escritos en español, y Animaliños y Gatos, en gallego. Los cinco han sido recopilados en 2017 por Areosa en un solo volumen titulado Escolma do humorismo gráfico de Moncho Borrajo, que rescata también algunas tiras publicadas en la prensa que nunca antes habían sido recogidas en libro. En este caso, los textos de todas las viñetas, excepto los publicados en los periódicos –escritos en español–, son bilingües.
Borrajo se inscribe en la escuela gallega de humor gráfico inaugurada por Alfonso Daniel Rodríguez Castelao en el primer tercio del siglo XX, especialmente con la serie Cousas da vida, publicada en los diarios vigueses Galicia, Faro de Vigo y El Pueblo Gallego. Un escuela que tuvo de inmediato muchos y muy buenos continuadores (Carlos Maside, Álvaro Cebreiro, Manuel Torres, Cándido Fernández Mazas, etc.).
Él mismo lo explica así en el Prólogo de la Escolma:
“Allá por los años sesenta, siendo yo un chaval, mis ojos se encontraron con un dibujo de Castelao colgado en la sala de espera de un médico en Vigo. Quedé mucho tiempo mirando aquello tan sencillo y que decía tantas cosas con poco. Desde entonces siempre deseé dibujar de aquella manera, claro está sin imitarlo, pero siendo una esponja de su trazo muy de los años veinte. Estos que hoy os presento son trabajos hechos llenos de cariño y siempre pensando en mi tierra y en nuestra cultura, donde el humorismo siempre fue un arma y una medicina para la gente de Galicia” (Borrajo, 2017: 13).
Un arma y una medicina, en efecto. Eso es también el humor gráfico de Borrajo, como señala Manuel Rivas en el Prólogo de Gatos, que no duda en calificarlo de “estímulo curador”, y al autor, de “menciñeiro [curandero] da alma”:
“Este libro ten un dobre valor: é un pracer e un estímulo curador. Eu sempre vin ao humorista, ao bo humorista, como un menciñeiro que coñece moi ben as mágoas e por iso é quen de espantalas. Moncho é un menciñeiro da alma. Leva toda a vida loitando contra o mal de aire” (Rivas, 2008: 5-6).

II. MONCHO Y YO
Moncho y yo es el primer libro de humor gráfico de Moncho Borrajo. Fue editado por Planeta en 1980. Está formado por setenta y dos viñetas, de las que las veinte últimas se corresponden con la serie titulada “Moncho visto por…”, en la que el autor se autocaricaturiza imitando el estilo de diecinueve famosos pintores modernos, entre ellos Joaquín Sorolla, Pablo Picasso, Juan Gris, Amedeo Modigliani, Vincent Van Gogh, Marc Chagall, Henri Toulouse-Lautrec, Paul Gauguin, Henri Rousseau, Edvard Munch, Georges Seurat, Paul Cezanne, Gustav Klimt y Francis Bacon.
Hay que advertir de que todas las viñetas del libro son autocaricaturas y no solo estas. Lo mismo sucede en los dos siguientes volúmenes de humor entregados por Borrajo: Moncho y tú y Pobres míos. Esta proliferación de autocaricaturas no podía dejar de llamar la atención de crítica y público, que en algunos casos la consideró excesiva. El propio autor se defendía así en Animaliños de esas acusaciones:
“… os meus detractores sempre dicían que nas miñas anteriores publicacións só saía eu, e que iso é narcisismo. Sempre pensei que esa apreciación era errónea. Que mellor que rirse dun mesmo!, ¿non?, pero eles non o entenden así, que se lles vai facer!” (Borrajo, 1988: 9).
En efecto, es sabido que la prueba de fuego del verdadero humorismo –no de la comicidad ni de la sátira– es la autorrisión, la capacidad de reírse de uno mismo. La primera viñeta de Moncho y yo es ya todo una declaración de intenciones en este sentido. Nos muestra, ante un espejo de cuerpo entero, a un Borrajo estirado encima de una improvisada peana coja (calzada con una cuña), con una corona de laurel en la cabeza y un diploma en las manos, bajo la luz de una bombilla, mientras su reflejo en el espejo se ríe de él. Una viñeta decididamente antisolemne, que pone en solfa la solemnidad, como hace siempre el auténtico humorismo.
En dos de las viñetas del libro, Borrajo se autocaricaturiza como un niño, pero con los mismos atributos de adulto que en las otras. Es decir, su aspecto físico es el de un adulto, pero aparece en circunstancias propias de un niño. En la primera (p. 39) se ve al humorista jugando en el suelo, y un adulto le dice: “Lo malo tuyo es que cuando seas mayor vas a ser tan pequeño como ahora” (el texto está tanto en gallego como en castellano –de hecho, en la edición original de Moncho y yo, la de 1980, está solo en gallego, pero aquí se transcribe solo en castellano para facilitar su comprensión por el lector). En la segunda (p. 61), Borrajo está leyendo –también en el suelo– el cuento de Blancanieves y exclama: “Una mujer con siete hombres, ¡qué porquerías leen los niños!”.
La segunda viñeta del libro también tiene mucho de declaración de intenciones; en este caso, homenajear a los grandes cómicos del cine americano, pero también a otros españoles del circo y la televisión: Buster Keaton, Groucho Marx, Charles Chaplin, Charlie Rivel, Harold Lloyd, Woody Allen y Tip y Coll. Es la única en la que Borrajo no se autocaricaturiza.
En la p. 65 hay un evidente homenaje a El Principito, el inmortal relato de Antoine de Saint-Exupéry. Borrajo reproduce exactamente el último dibujo del libro del escritor y aviador francés, en el que éste reproduce el que juzga “el más bello y más triste paisaje del mundo […]. Aquí fue donde el Principito apareció en la tierra, y luego desapareció” (Saint-Exupéry, 1994: 95).
Borrajo se dibuja fuera de la viñeta, arriba, para no interferir en el paisaje del Principito. Este mismo efecto lo usará también en la estampa de la p. 45, aunque con un objetivo muy diferente. Su rostro asoma a la derecha de la viñeta, mientras, en el suelo, una mancha delata que ha orinado detrás, y dice: “Perdón, no podía aguantar más”. Un ejemplo de la originalidad y la audacia gráficas del humorista.
En la p. 64, el homenajeado es Castelao. Un padre y su hijo miran el paisaje que tienen delante y establecen el siguiente diálogo:
–Papá, que é iso verde entre a autoestrada?
–Esa é a nosa terra, fillo.
El cuadro trae ecos de la estampa 46 del álbum Nós, en el que un labriego les dice a sus tres hijos, que lo rodean: “A nosa terra non é nosa, rapaces”.
En cuanto al estilo, estamos ante viñetas que constituyen un buen ejemplo de síntesis expresiva, tanto formal como textual. El dibujo es de línea, influenciado por el modernismo que dejó huella en Castelao, excepto en las estampas de la serie “Moncho Borrajo visto por…”, en las que, por motivos obvios –el intento de imitar el estilo del artista en cuestión–, hay mucho barroquismo. Es el caso, por ejemplo, de las viñetas inspiradas en Rouault, Siqueiros, Gauguin, Munch o Cezanne.
La síntesis formal se agudiza en viñetas como las de las pp. 23, 27, 41 o 50, con ecos del Castelao más sintético, por ejemplo el de la estampa de Cousas da vida en la que una madre tira de un niño que dice: “Non quero ir porque o escolante pégame e a escola cheira que fede”. La de la 41 es, además, un buen ejemplo de “todo tiene caricatura: las personas, las cosas, la vida”, como decía el insigne rianxeiro (1917: 11). En esa estampa, Borrajo hace una espléndida caricatura de un árbol y un banco de parque, además de autocaricaturizarse.
Respecto al contenido, la mayoría de los cuadros se refieren a temas cotidianos, anecdóticos, costumbristas a veces, sin que deje de haber por ello algunos en los que el humorista reflexiona sobre cuestiones graves como la homosexualidad, el machismo o la paz. “Qué tozudos son los hombres, siempre tienen que quedar encima”, dice en la p. 58, mientras espía a una pareja haciendo el amor. Evidentemente, ese “encima” tiene un doble sentido.
Solo nueve de las cincuenta y dos estampas del libro (el 17%) –sin contar la serie “Moncho visto por…”– tienen ecos políticos (las Cortes, el presidente del Gobierno, la corrupción, el centralismo, Franco).
III MONCHO Y TÚ
Moncho y tú es el segundo libro de viñetas de humor de Moncho Borrajo. Fue publicado por Planeta en 1986. Está formado por ciento setenta viñetas, noventa y ocho más que el anterior.
Desde el punto de vista formal, el humorista insiste en el dibujo de línea y la síntesis expresiva, con alguna estampa más barroca y algunas manchas negras, como en Moncho y yo. Vuelve a haber cuadros que son magníficos ejemplos de que todo en la vida tiene caricatura.
El libro se abre con una espléndida autocaricatura (p. 96). A diferencia del resto, es un primer plano muy trabajado, pero siempre dentro de la síntesis expresiva. El resto de las autocaricaturas están hechas en un estilo cartoon propio del dibujo hecho a prisa. Aquí el autor consigue una expresividad en los ojos verdaderamente destacable.
Borrajo vuelve a autocaricaturizarse como niño-adulto, en este libro más veces que en el anterior (pp. 111, 112, 113, 117, etc.).
También hay sendos homenajes a Miguel Gila y Charlie Rivel (que en Moncho y yo ya había aparecido en una viñeta colectiva junto a Chaplin, Keaton, Groucho y otros grandes payasos).
Al final del libro, de la p. 150 a la 161, encontramos once viñetas que constituyen una serie no identificada –sin título de encabezamiento– sobre los Diez Mandamientos. En algunas de ellas hay claras referencias a la política: “No robarás, si no eres el Estado. Entonces se llama expropiar” (p. 157); “No dirás falso testimonio ni mentirás. 800.000 puestos de… carajo! (p. 158) (por los 800.000 puestos de trabajo ofrecidos por Felipe González en las elecciones generales de 1982).
En general, las alusiones a la política disminuyen considerablemente con respecto al libro anterior. Solo las encontramos en doce de las ciento setenta estampas, menos del 1%. También hay alusiones a la religión, y no solo en la serie de los Diez Mandamientos. Todas estas referencias están siempre llenas de sarcasmo. He aquí un buen ejemplo, en el que se critica tanto a la Iglesia como al Estado por su alianza en la conquista de América: “Nos trajimos todo el oro que tenían, pero como les dejamos la fe de Cristo, ¿para qué querían la riqueza?” (p. 114).

IV. ¡POBRES MÍOS!
Pobres míos es el tercer libro de viñetas de humor de Moncho Borrajo. Fue publicado en español por Planeta en 1987. Está formado por sesenta y cinco viñetas. Como indica su título, se trata de un volumen monográfico sobre la pobreza, con la excecpción de las últimas trece estampas, que constituyen una galería de reyes, aunque no vaya identificada como tal.
A diferencia de los dos libros anteriores, hay un número extraordinariamente alto de viñetas que no son autocaricaturas, nueve, el 14% (recordemos que en el primero solo había una y en el segundo ninguna).
Aquí se acentúa la estética art decó, y no solo por el dibujo de línea, modernista, sino porque los tipos –humanos o no (vestidos, tocados, bañadores, automóviles)– se corresponden con los propios de los años 20 y 30 del siglo XX (p. 68, 199, 201, 209, etc.). En este sentido, se adivina la influencia de Rafael de Penagos. La viñeta que abre el libro (p. 168) y nos muestra una pareja de la alta sociedad –él con monóculo y pajarita, ella con tocado con plumas y collar charlestón– recuerda algunas portadas del dibujante madrileño en Blanco y Negro o La Esfera. Y lo mismo las mujeres de la época que recrea el humorista gallego, sobre todo la bañista de espaldas de la p. 206, de quien un autocaricaturizado Borrajo pretende llamar la atención saltando desde un trampolín.
Redóblanse también los ecos de Castelao. Hay dos viñetas que nos remiten directamente a otras tantas del álbum Nós. En la p. 179 se nos presenta a un moribundo desnudo sobre un catre, con el texto: “Los pobres no mueren, pasan a mejor  vida”. La estampa es muy parecida a la 22 de Castelao, que lleva por leyenda: “El fracasado de la emigración”. Además, en la p. 212, vemos a Borrajo con una vaca manteniendo el siguiente diálogo con una mujer emperifollada:
–En Galicia todos os pobres teñen vaca.
–Pero non cornos, señora.
La viñeta recuerda, sin duda, la 7 de Nós en la que un cacique reprende a un viejo labriego: “Decías que eras probe e tiñas unha vaca, eh?”.
Como en los libros anteriores, en Pobres míos abunda la síntesis expresiva, con algunas viñetas con los fondos especialmente trabajados, como la de la p. 189, donde recrea una mansión con jardín, o la de la p. 20, en la que reconstruye el interior de un lujoso teatro. Las dos son nuevos ejemplos de que tambien las cosas tienen caricatura.
Respecto al texto, predomina el sarcasmo, en algunos casos dirigido a zaferir a los ricos (“Un avaro es un rico pobre”, p. 177) o a resaltar su cinismo (“A los pobres todo el mundo les da, pero como no ahorran...”), y en otros como autodefensa de los pobres:
–Niño, trae el botijo.
–¿Qué pasa, padre, que nos mudamos? (p. 169).
En la galería de reyes, Borrajo se autocaricaturiza como Isabel la Católica, Felipe II, Enrique VIII, Luís XIV o Alfonso X el Sabio –un nuevo guiño a su Galicia–, pero también como Tarzán (“el rey de la selva”), Cuerdillo (“rey del rock”) –una parodia de José María Sanz, Loquillo– o Monchín (“el rey de la casa”) –otra viñeta en la que se representa como niño-adulto–.

V. ANIMALIÑOS
Animaliños es el cuarto libro de viñetas de humor de Moncho Borrajo. Se publicó en Ir Indo en 1988. Supuso un giro en la sátira gráfica del dibujante, por dos razones: 1) las estampas dejaron de estar protagonizadas por el propio Borrajo (autocaricaturas) para estarlo exclusivamente por animales, como indica el título; y 2) fue su primer libro de dibujo de humor en gallego.
Si las autocaricaturas anteriores evocaban, aunque fuera vagamente, al Castelao que también se autocaricaturizó, ahora los animaliños recuerdan, necesariamente, al Castelao de los Animais de Cousas da vida.
En los dos casos se trata, en el fondo, de volver a aquel tempo cuando los animales todavía hablaban y decían tantas cosas. Tanto las viñetas del humorista orensano como las del rianxeiro constituyen un verdadero tratado de filosofía popular, en el que la burla y la picardía encuentran una expresión feliz.
¿Por que dedicarle un libro a los animaliños? El propio Borrajo lo explica así:
“… desde que lin, cando era moi pequeno, as fábulas de Esopo, Samaniego ou Lafontaine, pensei que os animais teñen moito en común coas persoas, e que moitas veces son máis coherentes nos seus actos cá nós, que nos chamaos racionais. […] e tamén porque os meus detractores sempre dicían que nas miñas anteriores publicacións só saía eu, e que iso é narcisismo” (Borrajo, 1988: 9).
El libro está formado por noventa y cuatro viñetas, frente a las cincuenta y ocho del volumen de Castelao. En las de Borrajo aparecen dibujados cuarenta y seis animales, y en las del autor de Cousas da vida, diecinueve. Coinciden en catorce, pero la realidad es que si nos ceñimos a los diez más representados por cada uno, el número disminuye a tres: perro, gato y ratón. Efectivamente, el perro es el más dibujado por los dos (aparece en una de cada cinco viñetas de Castelao y en una de cada siete de Borrajo); el gato, el tercero (lo encontramos en una de cada siete de Castelao y en una de cada diez de Borrajo); y el ratón es el sexto en Castelao (está en una de cada catorce viñetas) y el cuarto en Borrajo (aparece en una de cada doce).
Sorprende el mínimo o nulo interés de Borrajo por la rana, el burro o el cerdo, animales los tres muy caricaturizados por Castelao. El propio Borrajo explica así su desinterés por el burro y el cerdo: dibujarlos sería “demasiado doado, destes tipos xa hai moitos na nosa sociedade!” (1988: 10).
Por el contrario, en las viñetas de Castelao no aparece nunca la mosca, que es el segundo animaliño más representado por Borrajo. Y es que –y esta es otra diferencia significativa entre los dos–, Borrajo presta mucha atención a los insectos (mosca, mariquita, luciérnaga, libélula, escarabajo, hormiga) y, en general, a los no mamíferos (insectos, moluscos, peces, aves), mientras que Castelao refleja sobre todo mamíferos, siendo el caracol (un molusco) el único animal pequeño que dibuja. Es decir, ignora por completo a los insectos. 
Todo esto no deja de ser anecdótico. Nos interesa más qué dicen las viñetas, de qué y cómo hablan. En este sentido, podemos citar tres características:
a)      Son raras las viñetas protagonizadas por un solo individuo. En la mayoría aparecen al menos dos, normalmente de especies distintas.
b)      Abundan las estampas en las que una especie hace un comentario sobre otra, casi siempre peyorativo. Así, en la p. 254, un ratón le dice a un perro: “Mucho ladrar, pero estás atado”.
c)      A veces, el comentario tiene como objeto al ser humano, que no sale nada bien parado. La viñeta de la p. 327 resulta, en este sentido, concluyente. Reúne a animales de diferentes especies que dicen: “Por unanimidad hemos decidido que animales ellos, que no pueden vivir juntos”.
Como novedad con respecto a los libros anteriores, hay una gran cantidad de alusiones a cuestiones de actualidad. Hasta veinticinco viñetas (la cuarta parte) responden a este esquema. Se menciona a personajes famosos como  Adolfo Domínguez, Emilio Butragueño, Paloma Gómez Borrero o Ronald Reagan, así como a seres de ficción (Juan Salvador Gaviota, la abeja Maya). En este sentido, encontramos una viñeta homenaje a Félix Rodríguez de la Fuente con motivo de su muerte, en la que Borrajo también se incluye –es la única autocaricatura del libro– junto a un buen número de individuos de especies diferentes (jirafa, elefante, caballo, zorro, gaviota, conejo, etc.). El texto dice: “Tus amigos no te olvidan”.
Desde el punto de vista formal, existe una importante novedad con respecto a los libros anteriores: en algunos cuadros, Borrajo abandona la síntesis expresiva y adopta cierto barroquismo con el que consegue sombras, luces y, en definitiva, volúmenes.

VI. GATOS
Gatos es el quinto, y por ahora último, de los libros originales de viñetas de humor de Moncho Borrajo. Fue publicado por Ir Indo en 2008. Es el único que no vio la luz en la década de los 80, apareciendo veinte años después del anterior.
Está formado por setenta y dos estampas y continúa el modelo de Animaliños (cualquiera de sus cuadros podría haber formado parte de él), pero incluyendo solo gatos. En la p. 399 se cuela el propio Moncho Borrajo, que mantiene la siguiente conversación con un felino:
–Gato: ¿Y tú por qué no llevas cascabel?
–Moncho: Porque no hay quien me lo ponga.
Como en la mayoría de las estampas una especie habla mal de otra. Las especies más representadas o aludidas son: hombre (diecinueve veces), ratón (quince), perro (seis), mosca (cuatro), mariposa (dos), pez (dos), pájaro (una), caracol (una), hormiga (1), cigüeña (una), gaviota (una), cerdo (una), murciélago (una) y lechuza (una).
El libro continúa y agudiza la tendencia del anterior de aludir a cuestiones de actualidad. Hasta veinticuatro viñetas (un tercio) responden a este esquema. Entre otros asuntos y personas, se alude a los políticos, el Gobierno central, los ministros, las Cortes, la Xunta de Galicia, Manuel Fraga (presidente de la Xunta en aquella época), el Bloque Nacionalista Galego (BNG), el tren de alta velocidad, la emigración gallega, las restricciones a la pesca española por parte de Canadá y Marruecos, Mario Conde, la Pasarela Cibeles y la campaña “Póntelo, pónselo” para promover el uso del preservativo.

VII. LAS TIRAS DE PRENSA
Escolma do humorismo gráfico de Moncho Borrajo termina con su trabajo publicado en la prensa, nunca antes recogido en libro. Son dos viñetas y once tiras, cuyo mayor mérito es poner de manifiesto que Borrajo también sabe cultivar la viñeta editorial; es decir, el dibujo de humor más apegado a la actualidad informativa, a la actualidad política.
Las dos viñetas se refieren a la moción de censura presentada por Felipe González al presidente del Gobierno español, Adolfo Suárez, en 1980, que no prosperó. La primera es una parodia de la votación, comparándola con la del festival de la canción de Eurovisión. La segunda incluye caricaturas de Adolfo Suárez, Felipe González y Santiago Carrillo. Son las primeras caricaturas políticas que vemos en el libro.
Las tiras van acompañadas todas por el titular de prensa que las originó, lo que ayuda a comprenderlas pasado el tiempo.
Los títulos de las tiras son estos:
a)      Se vuelve a casar la viuda de Peter Sellers”
b)      Calvo Sotelo a la presidencia”
c)      ¡Por fin llueve!”
d)     (-)
e)      Reagan president, of course”
f)       “Carter y Reagan en TVE”
g)      El país es como un helicóptero con todas las luces rojas encendidas (Felipe González)”
h)      44 hijos en 36 años de matrimonio”
i)        Matanzas de elefantes en Uganda”
j)        Suspendido el congreso de UCD”
k)      “Suárez dimitió”
Como se ve, predomina la actualidad política nacional y algunas de las tiras versan sobre temas de Sociedad, incluso de simple cotilleo (“Se vuelve a casar la viuda de Peter Sellers”).
En contra de lo que podría tal vez esperarse, en estas tiras no aparece ninguna caricatura política y Borrajo vuelve a autocaricaturizarse, pero adoptando distintos personajes: las once son tiras de cuatro cuadritos, y en cada uno de ellos vemos a un Borrajo diferente haciendo algún comentario.

VIII. CONCLUSIONES
Paralelamente al humor escénico, Moncho Borrajo ha cultivado siempre el humor gráfico, especialmente durante la década de los 80 del siglo pasado.
Son dibujos de línea dentro de un cuadro, con texto al pie, en los que el humorista se revela como un maestro de la síntesis expresiva, con algunas excepciones en los que el dibujo se barroquiza.
Su estilo está muy influido por el modernismo de los años 20 y 30 del siglo XX, y particularmente por Castelao y otros grandes caricaturistas gallegos de la época, como Maside.
Sus viñetas están protagonizadas casi en su totalidad por él mismo o por animales. Él, a través de la autocaricatura, es el protagonista de sus tres primeros libros, mientras que los dos últimos están dedicados en exclusiva a los animales, sobre todo a los gatos.